D & M Broker 's Group

Financial servis & consulting Global capital and investment center

Čo napísali  úspešní ....

Existuje iba jedno pravidlo ako zbohatnúť ...

Veriť tomu, že bohatí sme už teraz!       

                 


Vitajte.

 

Konzorcium D&M Broker s Corporation je  nezávislým medzinárodným maklérskym investičným združením fyzických a právnických osôb v oblasti finančného, investičného, obchodného konzultingu, správy a riadenia investícií a právneho poradenstva na báze  Privat Equity.

Je členom a partnerom niekoľkých nadnárodných korporácií, pôsobiacich v oblasti investičného a právneho manažmentu, Venture kapitálu, Private Equity a investičných fondov, Privátnych investičných fondov, developerských investičných fondov a korporácií pôsobiacich v oblasti energetiky emisií CO2, network marketingu a medzinárodného obchodu sídliacich v EÚ, USA a Kanade. Na Slovensku konzorcium zastupuje spoločnosť  D&M Brokers Group s.r.o. partnerská spoločnosť City Credit Capitál Limited (UK) 

Činnosť korporácie je zameraná na služby pre klientov v stredoeurópskom regióne, ktorí hľadajú ucelený balík služieb, od zabezpečenia a riešenia svojich finančných potrieb, nástrojov kapitálového trhu, nástrojov pre podporu predaja, marketingové služby, optimalizáciu a zvýšenie efektivity výrobnej činnosti, riešenia pohľadávok, konsolidácií, ochrany majetku, správy aktív a riešenia záväzkov, až po klientov, ktorí chcú výhodne investovať, alebo majú záujem o vytvorenie vlastných kapitálových fondov pre svoje plánované investície v budúcnosti.

Samostatnú kategóriu tvoria klienti, ktorí hľadajú investičné zdroje a stratégie financovania pre svoje projekty, alebo majú záujem o vstup strategického zahraničného investora, a majú záujem  o neštandardné formy projektového financovania.  

    

 V súčasnosti  korporácia prostredníctvom svojich partnerov v portfóliu viac ako 800 investičných fondov, viac ako 4000 Venture kapitálových investorov, viac ako 500 investorov Business Angels, 400 privátnych fondov a korporácií, 12 bánk, čo v portfóliu predstavuje obrovské investičné zdroje a  kapitálové možnosti, zároveň aj možnosti nadštandardného investovania do tuzemských a medzinárodných projektov s nadštandardnými výnosmi a službami, a to a krátkodobom, strednodobom a tiež dlhodobom horizonte.

 Portfólio korporácie dopĺňa  250 partnerských dodávateľských firiem v oblasti stavebníctva,  dodávatelia stavebných hmôt združení v stavebnom konzorciu MKV-Energostav, siete celosvetových predajných systémov, vlastné internetové rozhlasové médiá, niekoľko súkromných mimobankových, inštitucionálnych investorov, kooperačných maklérskych tuzemských zahraničných partnerov, leasingových a  faktoringových  spoločností, desiatky kooperačných manažérov maklérov v rámci SR ČR.

Portfólio uzatvárajú služby v oblasti energetiky, znižovania emisií CO2 a riešenie  developerských  projektov v oblasti pozemných stavieb ,alternatívnych zdrojov  elektrickej energie, vrátane obchodných tuzemských a zahraničných aktivít.

Práve široké portfólio služieb a produktov na Slovensku je v stredoeurópskom regióne základom trvalého rastu úspechu spoločnosti a spokojnosti našich klientov.

Sme jednou z mála spoločností, ktoré využívajú vo svojom portfóliu neštandardné finančné, obchodné,,manažérske, marketingové a právne nástroje a zručnosti, ktoré nie sú na trhu bežné, sú neznáme a  bežne neprístupné pre bežných klientov.

Kvalitné, široké, nadnárodné, partnerské portfólio služieb, kvantitatívne a kvalitatívne manažérske portfólio je zárukou možnosti riešenia širokej škály problémov našich klientov od fyzických osôb, podnikateľských subjektov, až po samosprávy a spoločenstvá rôzneho charakteru.

 

D & M Broker s Corporation je partner, ktorý má vysoký etický kódex, preto sa riešenia a služby, ktoré ponúka na báze Privat Equity vyznačujú obrovským nasadením, čestnosťou, vysokým odborným potenciálom manažmentu a 100% diskrétnosťou.

   Pozor.....novinka v programoch D&M Broker´s

 Už onedlho ... !

 Predaj rakúskeho a švajčiarskeho investičného

ZLATA

 Predaj do celého sveta!

     100% garancia

Čistota zlata: 999,9/1000

                                 Nákup: London Fixing - 5 %  !!!

100% garantovaný spätný výkup: London Fixing + 5,5% !!!

Minimálna investícia: už od 50 €

Možnosť investovať systémom splátok z celého sveta bez obmedzenia!

Už onedlho ... !

 

 

Naša filozofia:

 

Naše portfólio, vyplývajúce z členstva v medzinárodných a celosvetových asociáciách a združeniach, založených na úzkych obchodných vzťahoch z obrovským počtom investorov, bánk, poisťovni, výrobných a obchodných spoločností sa neustále rozrastá. Sme si vedomí, že sme iba na začiatku našej cesty.

O našich aktivitách pravidelne informujeme klientov, partnerov a spolupracovníkov, pričom využívame ich potenciál k neustálemu rozširovaniu a skvalitneniu produktového portfólia.

 • D&M Brokers, ako súkromne financovaná a vlastnená spoločnosť, používa všetky flexibilné investičné stratégie a vyhľadáva špeciálne investičné príležitosti naprieč celým spektrom služieb a produktov na tuzemskom a svetovom finančnom a kapitálovom trhu.
 • Naša práca je založená na poctivosti, bezúhonnosti a dôvere. Základnou prioritou je široká nadnárodná spolupráca a kooperácia so spoločnosťami z oblasti priemyslu, bankovníctva, finančníctva, kapitálu a ďalších odvetví, pričom tvoríme vlastné investičné, garančné a rizikové fondy, ktorých kapitál investujeme len do preverených, alebo celosvetovo ocenených projektov s nadštandardnými výnosmi.
 • Naše kroky zameriavame k preverovaniu rôznych investičných a finančných príležitostí, z ktorých po dôkladnom posúdení vyberáme tie, ktoré majú najväčší potenciál do budúcnosti a ktoré sú samostatne, alebo ich vhodnou kombináciou prínosom pre našu prácu, a teda maximálne uspokojenie potrieb našich klientov.
 • Pre našich partnerov a klientov pripravujeme informácie, na základe ktorých sa môžu zodpovedne rozhodnúť, ktorý z projektov podporia, aký druh investícií si zvolia, alebo aký druh financovania je pre nich optimálny .
 • Je samozrejmé, že spoločnosť D&M Brokers investuje v každom projekte vlastné prostriedky, pričom dbáme o to, aby každý člen tímu - spolupracovník, manažér, obchodný zástupca, klient, alebo partner - mal možnosť podiel sa na dosiahnutých výsledkoch. 

Kombinácia a kríženie /tzv. financial crossing/ výnosov a  aktivít, tým pádom produktov a možností,  vytvára pre klienta obrovské množstvo variantných riešení pri dosahovaní jeho vlastných cieľov, ktoré na trhu SR inde ťažko nájde.

Klient je spravidla náš dlhodobý partner a spolupracovník. Práve táto možnosť - podieľať sa aktívnou činnosťou na dosahovaní príjmov - vytvára pre niektorých drobných, ale aj veľkých klientov  možnosť ponížiť si prípadné splátky úverov a investícií, pričom stačí jediné: stotožniť sa s cieľom a byť presvedčený o úspechu, k čomu je potrebné mať trocha odvahy, ale hlavne vytrvalosti a  presvedčenia.

Z hľadiska zabezpečenia investičného kapitálu, alebo financií nikdy nesľubujeme naším klientom, že všetko  dokážeme vyriešiť k ich spokojnosti. Výsledky našej práce však ukazujú, že úspešnosť riešení dosahuje 89,78 %, pričom podiel ihneď zamietnutých klientov sa pohybuje pod 4 %!

D&M Brokers spolupracuje s desiatkami špičkových manažérov, bankárov, investorov, poradcov a partnerov z celého sveta, pričom svoje partnerské portfólio neustále rozširuje.

V prípade, že klienta nedokážeme uspokojiť ihneď, zo strednodobého, alebo dlhodobého hľadiska  je uspokojených 98 % klientov, pričom svoj investičný cieľ dosahuje 45,89 % klientov v krátkodobom horizonte,  31,5 % v strednodobom a 18,61% dlhodobom horizonte. 

           

 Produkty - charakteristika Bankové produkty Nebankové produkty Poistenie

Leasing Factoring Projektové financovanie Sluzby Investment  Zahraničné investície 

Video FAQ      

                       

Ciele a potreby väčšiny našich klientov

Pomáhame našim klientom pri získavaní dlhového, akciového, alebo projektového financovania.

 • D&M Brokers háji záujmy klientov pred investormi, obchodnými partnermi a finančnými inštitúciámi.
 • Poradí pri riadení rizík, ako aj pri hodnotení súčasnej budúcej finančnej situácie. Posudzujeme, kde zameriavať pozornosťpri investičných aktivitách
 • Realizujeme kroky pre zefektívnenie činnosti v oblasti riadenia procesov.
 • Vyhľadávame možnosti pre ďalší rast a rozvoj.
 • Prinášame a analyzujeme projekty pre ďalšie zhodnotenie.
 • Investujeme tak, aby sme našim klientom zabezpečili vysoko efektívne zhodnotenie.

                     

Stratégia, zámer, poslanie, Prosperita ...

Stratégiou D&M Brokers je postupne na každom trhu vybudovanie unikátnej distribučnej siete finančných produktov, komplexného finančného obchodného poradenstva, a to prostredníctvom samostatných firiem kooperačných partnerov.

Našim zámerom je prostredníctvom svojich partnerov pokryť všetky podstatné zákaznícke segmenty, poskytnúť našim klientom na jednom mieste obrovské nadnárodné portfólio produktov a služieb.

D&M Brokers a D&K Corporation sa špecializuje na finančné produkty pre fyzické osoby a malých a stredných podnikateľov. Vo sfére priemyslu, v oblasti stavebníctva, energetiky, alternatívných zdrojov elektrickej energie prináša systémové kapitálové riešenia.

Jednotlivé spoločnosti zo skupiny D&K Corporation a spoločnosti D&M Brokers sa zameriavajú na rôzne segmenty klientov a majú rôzne systémy práce. Vytváraním prepojenej skupiny špecializovaných inštitúcií zameraných na distribúciu finančných, kapitálových a iných produktov si D&M Brokers stanovila za cieľ podchytiť všetky kľúčové segmenty na trhu v strednej východnej Európy, pri plnom akceptovaní konkurencie.

Obchodné partnerstvo s nezávislými finančnými spoločnosti, bankami, investičnými korporáciámi z celého sveta, zohráva významnú úlohu pri rozširovaní služieb reprodukovaného portfólia D&M Brokers uprednostňovaním mechanizmu súčinnosti s efektívnym budovaním svojich obchodných sietí, s plným využitím partnerského portfólia.

D&M Brokers vytvára prostredie, v ktorom sa s našimi strategickými partnermi uplatňuje stratégia win-win, pričom partneri spoločnosti si zachovávajú svoju nezávislosť, ale zároveň ostávajú nedeliteľnou súčasťou väčšieho celku.

Poslanie D&M Brokers

spočíva v dlhodobej prosperite, zodpovednosti spolupatričnosti našich klientov, spolupracovníkov, zamestnancov a akcionárov.

Prosperitu klienta vidíme v schopnosti odporučiť mu najvhodnejšie finančné riešenia, a tak mu pomôcť splniť jeho ciele .

Prosperitu pre spolupracovníka, prípadne zamestnanca chápeme ako vytváranie podmienok pre dlhodobú úspešnosť efektivitu jeho práce.

Prosperitu pre akcionárov vidíme v návratnosti vloženého kapitálu a v jeho vyhodnom zhodnocovaní.

Výsledkom práce našich partnerov je udelenie prestížného svetového odceenia za najlepší developerský projekt sveta v roku 2009 Americas Estate Awards za developerský projekt Coral Lake & Beach Resort v Brazílii, ktorý sprístupňuje v roku 2010 aj slovenskym investorom .

 

 Na začiatok stránky

 

 

- získať pôžičku, alebo úver na dosiahnutie svojich cieľov

- potreba krátkodobého preklenovacieho kapitálu, alebo financií

- získať kapitál spolu s medzinárodnými trhmi, presadiť sa na nich, alebo získať zahraničné know-how .

- posilnenie svojho kapitálu, zvýšenie obrátkovosti aktív tak, aby sa znásobil zisk a posilnil cash-flow spoločnosti.

- stať sa členom v nadnárodných finančných, ekonomických, obchodných, alebo výrobných korporáciách, získať tak stabilný priemyselný, výrobný, alebo obchodný program, trhy, know - how, množstvo online užívateľov

- získať množstvo online užívateľov pre svoje budúce podnikateľské aktivity

- získať množstvo online užívateľov pre zabezpečenie sa do budúcnosti

- výhodne investovať svoje úspory s patričným rozložením rizika s nadštandardným výnosom

- účasť na medzinárodných projektoch z pozície drobného investora, alebo akcionára

- staviate dom, rekonštruujete byt, ale ako výhodne realizovať svoju stavebnú aktivitu a neprerobiť, ale stále posilňovať svoj vlastný cash-flow ?

- získať výhodne nehnuteľnosti vo svete, prevádzka ktorých prináša dlhodobý zisk, získať tým nové výhodné podnikateľské kontakty a priateľstvá vo svete

- nájst nový druh práce, prípadne získať možnosť si privyrobiť

- Konsolidácia súčasných záväzkové , jednanie z veriteľov, riešenie exekúciám, obchodné právne oblasti poradenstva obchodných v majetkových práv

- spolupracovať so spoločnosťou, ktorá na jednom mieste poskytne všetky služby a produkty, všetko vybaví za Vás, je zárukou kvality a výhodnosti poskytovaných produktov a služieb

- mať jasnú stratégiu zabezpečenia si svojej budúcnosti, mat pod kontrolou svoj investovaný kapitál, investovať tak, aby v prvom rade z investície ťažil klient, a  nie niekdo iný

    

             

 

Produkty - charakteristika Bankové produkty Nebankové produkty Poistenie

Leasing Factoring Projektové financovanie Sluzby Investment  Zahraničné investície 

Video FAQ 

 

                                             

Vitajte na web stránkach nadnárodného finančného konzorcia  D&M Broker s  člena skupiny D&K Corporation.

FINANCIAL SERVIS & CONSULTING-GLOBAL CAPITAL AND INVESTMENT CENTER.

 

 

Produkty - charakteristika Bankové produkty Nebankové produkty Poistenie

Leasing Factoring Projektové financovanie Sluzby Investment  Zahraničné investície 

Video FAQ 

 

 

free counters

                                           ....koniec  môže byť veľmi rýchly !
Hospodárska a ekonomická  kríza, kríza v EU, kríza v arabskom svete,  Kórei, kríza USD, špekulácie na kapitálových trhoch.......toto ako aj ďalšie  informácie ktorým možno nevenujeme  dnes pozornosť nás  ale v konečnom dôsledku aj tak  donútia  k zamysleniu.....Čo sa všetko môže stať, ako to všetko skončí, aké to môže  mať dôsledky, následky, a čo to znamená pre nás všetkých,  pre celý svet bez rozdielu  národnosti, už teraz. 
Pozrite si jednu z možných variant vývoja ,ktorá  možno už začala v roku 2009 a je stále pre nás reálna. 
 ....alebo.....už...sa realita ...začala?........


  Už zanedlho....!

 Predaj investičného, Rakúskeho a Švajčiarskeho

zlata.

 Predaj v rámci celého sveta!          

     100% garancia.       

Čistota: 999,9/1000

                                 Nákup : London Fixing:  - 5 %  !!!

100% Garantovaný spätný výkup : London Fixing +5,5% !!!

Minimálna investícia.: od 50€.

Možnosť investovať systémom splátok z celého sveta bez obmedzenia!

Už zanedlho....!

 

 
gold price charts provided by goldprice.org

Svetový Čas.

Partners registration

Google Translator

Basic registration

Videa D&M Broker's

2807 views

Aktualne kurzy

 

 

D&M Brokers Typ:

       Investment  project

      Coral Beach resort

              Brazília .

Zhodnotenie investície 15-20% p.a ....

Možnosť výhodne vlastniť nehnutelnosť v Brazílii...

Možnosť sa podielať na svetovom projekte oceneného Americas Property Awards 2009

Možnosť dlhodobo vlastniť, alebo  prenajímať nehnutelnosti americkým a európskym klientom...

100 % Garancia investície,plná asistencia pri správe investícií...

             

 

 

 

 

free counters

 

[Most Posledná Citáty z www.kitco.com] 

 

[Most Posledná Citáty z www.kitco.com]

  

[Most Posledná Citáty z www.kitco.com]

  

[Most Posledná Citáty z www.kitco.com]

 

[Most posledného výmenného kurzu z www.kitco.com]

 

[Most posledného výmenného kurzu z www.kitco.com]

 

[Most posledného výmenného kurzu z www.kitco.com]

 

[Most posledného výmenného kurzu z www.kitco.com]

 

[Most posledného výmenného kurzu z www.kitco.com]

 

[Most posledného výmenného kurzu z www.kitco.com]

 

[Most posledného výmenného kurzu z www.kitco.com]

 

[Most Posledná Citáty z www.kitco.com]

 

 

 

 

Financial center

Recent Forum Posts

Work-from-Home Projects

Freelance JobsPowered by